CharlieKier

40 tekstów – auto­rem jest Char­lieKier.

I gdybyś...

I gdy­byś przez mo­je za­pom­ni­nie fałszy­we zwątpiła kiedyś w moją miłość, i gdy­byś kiedyś po prośbie o te­lefon w sa­mo połud­nie za­pom­niała że ów prośba była... A gdy­byś kiedyś imion mych kil­ka za­pom­niała i za skar­by świata... A gdy­byś kiedyś zechciała mi wy­baczyć... Być kimś co kiedyś, być kimś co daw­niej...Być, gdy­byś chciała. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 sierpnia 2018, 22:40

Na moment

Nak­lejką twe oczy
W podłogę wlepione
Przez chwilę otwarte
Zam­knięte przez moment
Stru­mieniem twój polik
Za­lewa się łzami
Ru­mieniec od wczoraj
Łez błękitami
Uśmie­chem twe usta
Dzień zrozpaczony
Zmieniają na moment
W dzień wymarzony 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 października 2016, 19:50

Tuż obok

Cze­kam na Ciebie
Tu gdzie by­liśmy razem
Za ro­giem naszych wspólnych marzeń

Cze­kam na Ciebie
Tu gdzie mieliśmy być razem
Na przys­tanku naszych wspólnych planów

Cze­kam na Ciebie
Tu gdzie będziemy razem
Tuż przy wspólnej wieczności

Już nie czekam
Jes­teś przy mnie 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 26 października 2016, 19:38

Na­wet przy nic­niero­bieniu[!], trze­ba być kreatywnym. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 września 2015, 21:22

Gdybyś opuścić mnie musiała

Gdy­by z tęskno­ty przyszło mi umierać
I ser­ce zroz­paczo­ne w rękach trzymać
Gdy­by smu­tek za­lewał mnie całego
A myśli przeróżne głowę wypełniały
Gdy­by bez Ciebie przyszło mi zasypiać
I po­ran­ki sa­mot­nie witać...
Wiedz, że wciąż gdzieś jestem
I na Ciebie tam czekam 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 8 września 2015, 21:51

Gdy mnie zostawiasz

Gdy tak przez chwil kil­ka dłuższych Cię przy mnie nie ma, wkładam ręce do kie­sze­ni by nie tęskniły za do­tykiem Twoich dłoni. To dziw­ne gdy ręce z kie­sze­ni wy­ciągam tyl­ko by zapalić [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 września 2015, 19:44

Piep­rzyć to wszys­tko... Biorę co mam pod ręką i wychodzę, idę w cholerę.
- I wte­dy się budzę i oka­zuje się iż nie jest to baj­ka o piep­rzo­nym włóczy­kiju tyl­ko real­ny świat które­mu nies­te­ty trze­ba sta­wić czoła!
Wszys­tko szlag... 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 4 czerwca 2015, 13:56

To nie ważne gdzie spa­dają łzy, ważne cze­mu ktoś ka­zał im lecieć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 marca 2015, 19:55

Mój las

To ten las
Z które­go nikt nie wrócił
Jest ciemny
Jest mroczny
Gęstwi­na
Mych myśli
Mych marzeń
I pragnień
To podróż
W sam śro­dek ów lasu
Do centrum
Mych wspomnień
Mych obaw
Mych nadziei 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 marca 2015, 10:52

Do­piero gdy mil­czy słyszę jej krzyk. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 marca 2015, 21:34

CharlieKier

Amator życia, beznadziejny romantyk, artysta bez talentu, wieczny marzyciel... Smutne?

Zeszyty
  • Co ciekawe – co mnie zain­te­reso­wało

  • Cytaty!!! – O tak...

  • Myśli! – Parę słów praw­dy o Wszechświecie!

  • Znam... – ... to piękno o którym piszesz!!!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CharlieKier

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 sierpnia 2018, 22:40CharlieKier do­dał no­wy tek­st I gdy­byś...  

28 października 2016, 15:50Cris sko­men­to­wał tek­st Tuż obok

27 października 2016, 21:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tuż obok

27 października 2016, 21:17CharlieKier sko­men­to­wał tek­st Tuż obok

26 października 2016, 22:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tuż obok

29 września 2015, 15:43nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nawet przy nic­niero­bieniu[!], trze­ba [...]

28 września 2015, 21:22CharlieKier do­dał no­wy tek­st Nawet przy nic­niero­bieniu[!], trze­ba [...]

8 września 2015, 22:24ReniaSilva sko­men­to­wał tek­st Gdybyś opuścić mnie mu­siała

8 września 2015, 21:51CharlieKier do­dał no­wy tek­st Gdybyś opuścić mnie mu­siała

7 września 2015, 18:07CharlieKier sko­men­to­wał tek­st Gdy mnie zos­ta­wiasz